Algemene voorwaarden

 

 1. Een overeenkomst komt enkel tot stand na een schriftelijke of digitale opdrachtbevestiging van opdrachtnemer.

 2. De auto's van opdrachtnemer worden enkel ter beschikking gesteld met chauffeur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Prijzen zijn in Euro, incl. BTW

 4. Indien de auto van leverancier langer dan de overeengekomen termijn beschikbaar is voor opdrachtgever behoud leverancier het recht de prijs aan te passen.

 5. De prijs voor de inzet van de auto's worden berekend vanaf  de standplaats.

 6. Wanneer overeengekomen afspraken worden gewijzigd zijn deze pas bindend wanneer deze door leverancier schriftelijk of per email zijn aanvaard en bevestigd.

 7. Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever gelden de volgende voorwaarden:

 

 1. tot 12 maanden voor de overeengekomen datum 10% van de opdrachtwaarde

 2. tot 6 maanden voor de overeengekomen datum 50% van de opdrachtwaarde

 3. tot 2 maanden voor de overeengekomen datum 75% van de opdrachtwaarde

 4. binnen twee maanden tot de overeengekomen datum is de overeengekomen opdrachtwaarde ten alle tijden verschuldigd.

 1. Enkel na oordeel van opdrachtnemer (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten) kan er van de      annuleringsclausule worden afgeweken.

 2. 3 weken voor de overeengekomen datum dient de opdrachtsom op de rekening van leverancier aanwezig te zijn tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen..

 3. Leverancier is niet verantwoordelijk voor het aanvragen van parkeervergunningen, ontheffingen en / of andere vergunningen die noodzakelijk zijn om met het voertuig bij de gewenste locatie te komen. Dit is voor rekening en verantwoording van opdrachtgever.

 4. De auto's van leverancier zullen enkel worden ingezet voor normaal gebruik en op verharde weg

 5. De overeengekomen aankomst en afhaaltijden gelden bij benadering.

 6. Leverancier is gerechtigd eventuele prijswijzigingen in de periode van tot stand koming van de overeenkomst tot aan de gewenste datum als gevolg van veranderende wet of  regelgeving aan opdrachtgever door te belasten.

 7. Indien leverancier als gevolg van overmacht of pech, ongeval, excessieve verkeersdrukte e.d. niet of  niet tijdig aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In dergelijke gevallen is leverancier gerechtigd vervangende auto's (ongeacht      model, kleur, of bouwjaar) in te zetten indien dat nog zinvol is om de verwachting alsnog na te komen.

 8. De passagiers dienen zich strikt aan eventueel door onze chauffeur gegeven instructies te houden.

 9. Eventueel door passagiers veroorzaakte schade aan of in de auto's en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, dient door opdrachtgever onverwijld na onze aanschrijving hieromtrent volledig aan ons te worden vergoed.

 10. Eventuele klachten of schadeclaims dienen binnen 7 dagen na betreffende rit schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt, en worden slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

 11. Opdrachtnemer is uitsluitende aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), alsmede voor schade veroorzaakt door een aan ons leverancier toe te wijzen onrechtmatige daad, dit laatste voor zover deze onrechtmatige daad rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid tot een maximum van 100% van de opdrachtswaarde, exclusief BTW. 

 12. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor beschadiging van kleding van opdrachtgever veroorzaakt door uitlaatgassen, beknelling van kleding, motorsmeer e.d.

 13. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade waaronder schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

 14. Opdrachtgever zal in geen geval de door opdrachtnemer ingezette personen binnen het kader van de in de opdracht overeengekomen diensten persoonlijk aansprakelijk stellen.

 15. Op alle overeenkomsten van leverancier is het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene voorwaarden YWC Trouwauto

 • YouTube Social Icon
 • Facebook - White Circle

© 2019 by YWC.